Hjärsåslilla första missionshus

Av | 21 juli, 2022

Danssalongen som blev missionshus!

Byn Hjärsåslilla ligger på västra sidan av Helge å, i höjd med Knislinge. Namnet finns skriftligen belagt sedan 1569 då det skrevs lille Hiersaass. Här kom Nordöstra Skånes Missionsförening att skaffa sin första gudstjänstlokal på 1860-talet. Vid byns laga skifte 1839 ägdes fastigheten av Greve Wachtmeister på Wanås. Marken är på kartan angiven som äng och odlingsmark utan markerade byggnader, vid stranden finns en plats som benämns mineral-källan.

Renritat utsnitt ur karta från 1839 års laga skifte. Den blåkantade figuren i mitten är fördämningen som kallas Hölen.
Källa: Historiska kartor, Lantmäteriet.

I en insändare i Christianstads bladet år 1847 framgår att det inte fanns några byggnader vid brunnsplatsen vilket skribenten ansåg vara märkligt eftersom vattnet var förträffligt och greve Wachtmeister snart skulle tjäna in den investering som krävdes. När de första byggnaderna uppfördes på platsen är alltså oklart, men någon gång mellan 1847 och 1860 byggdes en brunnssal som också kom att användas som dansbana.

Nordöstra Skånes missionsförening bildades 1858 och ledde sitt ursprung från Kristianstads traktatsällskap. Föreningen beslutade sig år 1860 för att köpa in brunnssalen i Hjärsåslilla, förutsatt att greven på Wanås ville sälja. Enligt församlingens minnesskrift från 50-årsjubileet 1908 hade brunnsplatsen utvecklats till ett tillhåll för traktens ungdomar. Det dansades, spelades och gick allmänt vilt till. Greven själv ska ha blivit överfallen när han passerade där en kväll, och sägs därför ha varit synnerligen positiv till att sälja fastigheten till missionsföreningen.

Innan föreningen beslutade att köpa brunnssalen hölls bönemöten och annan verksamhet på olika gårdar i trakten. När verksamheten ökade i omfattning blev det till slut för trångt att samlas i gårdarna och en egen lokal sågs som nödvändig.

Brunnssalen finns bevarad på ett äldre fotografi, se nedan. Byggnaden tycks ha haft ett rätt ordinärt utseende, som en samtida bondgård med en våning och vind under ett sadeltak. Väggarna var troligtvis klädda med brädpanel och rödfärgade medan fönster- och dörrsnickerier var målade i en ljus kulör.

Brunnsalen till vänster i bild med den vinkelbyggnad som Missionsföreningen byggde till 1863.
Bildkälla: Boken Hus i Guds tjänst – Missionshusens historia inom Evangelisk Luthersk Mission Syds verksamhetsområde, 2018.

Den nya byggnaden var snart också för liten och redan 1863 byggdes en vinkelbyggnad ut åt norr. I salen uppfördes tre läktare, vilket bör betyda att byggnaden var öppen upp i nock för att dessa skulle rymmas. I tidningen Fosterlandet skriver man den 19 januari 1893 att missionshuset är föreningens centralplats ”med ett stort, i korsform bygdt och med en trädpark omgifvet missionshus”.

I Nya Skånska Posten kan man några år senare, den 12 januari 1899, läsa;

Hjersåslilla missionshus är ett af de äldsta i nordöstra Skåne och på samma gång äfven det största. Då brunnsdrickningen för en del år tillbaka var så modern, var här danssalong. Utanför salen finnes nämligen en helsokälla, hvilken dock numera icke begagnas. Under 1860-talet var den emellertid mycket anlitad, och dans anordnades då i salen hvarje söndag. Danssalongen inköptes sedan av missionsföreningen, tillbygdes och iordningställdes för sitt nya ändamål… För några år sedan insatte man värmeledning i missionshuset, men hvad man saknar inom densamma är en orgel. Det förefaller tomt efter föredragens slut, att ingen musik presteras, utan endast en av Ahnfelts sånger unisont afsjunges. Dessutom är det så stelt och gammalmodigt der inne. Skäl vore att modernisera den rymliga lokalen litet.

I den tillbyggda gamla brunnssalen bedrev missionsföreningen sin verksamhet i femtio år. Vid 1900-talets början var byggnaden mycket nedgången. En nödvändig upprustning visade sig bli mycket kostsam och istället beslutades att uppföra ett nytt missionshus. Det nya missionshuset stod färdigt 1908 och kommer att presenteras i ett annat inlägg.

/Åsa Eriksson Green, asa.eriksson@regionmuseet.se

Källor:

Einarsson, Arthur (red.), Hus i Guds tjänst: missionshusens historia inom Evangelisk Luthersk Mission Syds verksamhetsområde, BV-förlag, Helsingborg, 2018

Laga skifteshandlingar för Hjärsåslilla 1839

Karlsson Börje, Hjärsåslilla missionshus är nu sålt! opublicerat 2021.

Nordöstra Skånes Missionsförening 1858-1933

Knislinge förr och nu 1938 och 80 år senare, Knislinge hembygdsförening.

Nya Skånska Posten, den 12 januari 1899 (https://tidningar.kb.se/)

Fosterlandet, den 19 januari 1893 (https://tidningar.kb.se/)