Källor

Alla källor vi använder publiceras här efterhand, med undantag av intervjupersoner som inte önskar nämnas vid namn.

ARKIV

LLA (Landsarkivet i Lund)
Glimåkra kyrkoarkiv (SE/LLA/13111)
Kviinge kyrkoarkiv (SE/LLA/13222)
Lunds domkyrkoförsamlings arkiv (SE/LLA/13254)
Tofta kyrkoarkiv (SE/LLA/13406)
Ystads S:ta Maria kyrkoarkiv (SE/LLA/13489)
Östra Broby kyrkoarkiv (SE/LLA/13515)
Östra Göinge häradsrätts arkiv (SE/LLA/10083)

KrA (Krigsarkivet i Stockholm)
Staël von Holstein, Joachim, enskilt arkiv. (SE/KrA/0035:0813/0)

Riksarkivet (Stockholm)
Ecklesiastikdepartementets arkiv
Medicinalstyrelsen, äldre huvudarkivet

Regionmuseet i Kristianstad
Fotoarkiv
Leon-Nilsson, Torsten, ritningsarkiv

Göinge hembygdsförenings arkiv (Broby hembygdspark)
Göinge hembygdsförenings fotosamling
Nils Emitslöfs brevsamling

Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning (Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm)
Brandförsäkringsverkets arkiv; byggnadsvärderingar och kartor

LITTERATUR OCH SKRIFTLIGA KÄLLOR (ÄVEN OPUBL.)

Bergquist, Lars. 1999. Swedenborgs hemlighet. Om Ordets betydelse, änglarnas liv och tjänsten hos Gud. En biografi. Natur och Kultur, Stockholm.
Bevarandeplan för Kviinge kyrkogårdar. 2007 (Stencil).
Borgman, Harry. 1962. Kviinge kyrka. Okänd ort.
Broby Kristliga Ungdomsförening. 1951. En återblick på föreningens 50-åriga verksamhet samt de andliga livsrörelser, som föregingo dennas bildande. Hässleholm.
Börjesson, Kerstin. Knislinge kyrka, Lunds stift: Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning. Regionmuseet Kristianstad 2019-11-11.
Börjesson, Kerstin. Gryts kyrka i Lunds stift. Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning. Regionmuseet Kristianstad 2020.
Cavallin, Severin. 1857. Lunds stifts herdaminne IV.
Cronwall Mabel. Byggnadsarkeologisk undersökning av Knislinge kyrka. Kristianstads läns museum 1989.
DahlbergMarkus (red.). 2015. Skåne, Landskapets kyrkor. Riksantikvarieämbetet.
Einarsson, Arthur (red.). 2018. Hus i Guds tjänst. Missionshusens historia inom Evangelisk Luthersk Mission Syds verksamhetsområde. BV förlag, Helsingborg.
Ekman, Johan. 1965. Några anteckningar om Östanå bruks historia. Osby.
Frid, Ingela & Sven Jensén. 2018. Emmislöv – historia och kultur kring en medeltidskyrka. Göinge hembygdsförening. Broby.
Frid, Ingela & Nils-Åke Sjösten. 2020. Norra Strö kyrka, andlig utpost och pionjär i gammal kulturbygd. Hanaskog/Vinslöv.
Giertz, Martin. 2012. Svenska prästgårdar. Kulturarv, trädgårdar, byggnadsvård. Stockholm.
Glimåkra hembygdsförening. Årsbok 2003. Förord: Dags för förnyelse!
Göinge hembygdsförening, årsböcker olika utgåvor fr.o.m. 1928. Broby, Kristianstad.
Görnebrand, John. 1995. Kyrka och församlingsliv. Glimåkra.
Immelns bygdeförening. 2020. En bok om Immeln.
Lilja, Helen. 1993. Gryts kyrka, Besiktning i samband med fasadrenovering. Kristianstads Läns museum, rapport.
Jensén, Sven. 2008. ”Logen 2018 ’Broby Välgång’ av IOGT 1894-2006”. I: Göinge hembygdsförenings årsbok 2008. Broby.
Jensén, Sven. 2011. ”Brobygårdens historia 1810-2010”. I: Göinge hembygdsförenings årsbok 2011. Broby.
Johnsson, Folke. 2004. Sankt Hans kyrka i Knislinge. (Postumt utgiven av Knislinge hembygdsförening).
Johnsson, Pehr. 1920. Ett skånskt församlingsbibliotek och dess utvecklingshistoria. I: Biblioteksbladet, femte årgången.
Johnsson, Pehr. 1929. Anteckningar om Knislinge socken i Kristianstads län.
Jönsson, Arne. 2003. Svenstorps baptistförsamling 1857-1989. Från Stora Björkeröd till Svenstorp. (Opublicerad, tillgänglig bl.a. på biblioteken i Broby och Glimåkra).
Karlson, Torsten. 1973. Glimåkra nykyrkas vindflöjel. I: Göinge hembygdsförenings årsbok 1973. Broby.
Karlson, Torsten. 1974. Göingekyrkorna under 1600-talet. I: Göinge Hembygdsförenings Årsbok 1974. Broby.
Karlsson, Börje. 2021. Hjärsåslilla missionshus är nu sålt! (Opublicerad).
Karlsson, Gunvald. 1976. Stenbäraland – industribygd. Broby.
Karlsson, Gunvald. 1996. Östra Göinge i gamla vykort. Europeiskt bibliotek, Zaltbommel.
Knislinge missionsförsamling 1880-1955.
Knislinge missionsförsamling 100 år, 1880-1980.
Källström, Olle. 1948. Altare och funt. Svenska kyrkans diakonistyrelse, Stockholm.
Liedgren Dobronravoff, Pernilla. 2007. Att bli, att vara och att ha varit. Om ingångar i och utgångar ur Jehovas vittnen i Sverige. Socialhögskolan vid Lunds universitet (diss.).
Lundberg, Torsten. 1926 (1965). Bilder och blad ur Glimåkra sockens krönikebok II. Tyringe.
Malmström, Evald. 1942. Sextio års fälttåg; Frälsningsarmén i Sverige 1882-1942. Stockholm.
Nilsson, BrittEn släktgård berättar. Uppsats i historia (opubl.)
Nordöstra Skånes missionsförening. 1933. Några minnesanteckningar till sjuttiofemårshögtiden 1933: Utarbetad av Kommitterade.
Nordöstra Skånes missionsförening. 1908. Nordöstra Skånes missionsförenings historia: Strödda drag 1858–1908.
Norling, Erik. 1979. ”Torpinventering 1979”. I: Göinge hembygdsförenings årsbok 1979. Broby.
Norling, N.S. 1940. ”Nils Ek, Swedenborgarne och Godtemplarne. Ett litet kapitel ur de religiösa rörelsernas historia i Göingebygden”. I: Göinge hembygdsförenings årsbok 1940.
Olsson, Gösta. 1991. ”Övraryd – gammal väckelsebygd, snickarverkstad blev missionshus”. I: Göinge hembygdsförenings årsbok 1991. Broby.
Oredson Dag. 2021. ”Glimåkra medeltida stenkyrka, dess ursprung och byggnadshistoria”. I: Glimåkra Hembygdsförenings årsbok 2021. Glimåkra.
Paulsson, Gregor. 1915. Skånes dekorativa konst under tiden för den importerade renässansens utveckling till inhemsk form. Lunds universitet (diss.), tryckt i Stockholm.
Ragnarson, Per. 2010. ”Ett hus gick ur tiden”. I: Glimåkra hembygdsförening. Årsbok 2010. Glimåkra.
Ranby, Caroline. 2016. Vård- och underhållsplan för Glimåkra kyrka. Nyhamnsläge.
Restaurator. 2006. Underhållsplan för Gryts kyrka (Stencil).
Riksantikvarieämbetet. 2008. Sockenkyrkorna – kulturarv och bebyggelsehistoria.
Runfors, Börje m.fl. 2004. Östanåboken. Bjärnum/Kristianstad.
Sahrling, Rune. 2005. Pingströrelsen i Skåne – historia och utveckling. Värnamo.
Samuelsson, Owe. 1998. Sydsvenska baptister inför myndigheter. Tillämpning av religionsbestämmelser i Lunds och Växjö stift 1857-1862. Lunds universitet (diss.).
Sjunnesson, Sven m.fl. (red). 2009. Som en glimmande skatt i en åker. Glimåkra folkhögskola 1959-2009. Utgiven av Glimåkra folkhögskola.
Sjösten, Nils-Åke (red). 2020. Knislinge förr och nu: 1938 och 80 år senare. Knislinge hembygdsförening.
Sjösten, Nils-Åke. 2014. Kviinge kyrka under 800 år. Knislinge hembygdsförening.
Sjöström, Carl. 1897. Skånska nationen före afdelningarnes tid 1682-1832. Biografiska och genealogiska anteckningar jemte historik. Lund.
Svenskt biografiskt lexikon. 2007-2011.
Svenskt konstnärslexikon V (1967). Allhems förlag.
Södergård, Maria. 2007. Gryts medeltida kyrka i Skåne : perioden 1690-2000. Knislinge hembygdsförening.
Tynell, Lars. 1913-1921. Skånes medeltida dopfuntar del 1-4. Kungl. Vitterhetsakademien, Stockholm.
Vikström, Eva. 2004. Religiösa rum i det mångkulturella Sverige. Förstudie Riksantikvarieämbetet.
Vård- och underhållsplan. Knislinge pastorat. Sweco architects AB (2017).
Ångström, Inga-Lena. 1992. Altartavlor i Sverige under renässans och barock : studier i deras ikonografi och stil 1527-1686. Stockholms universitet (diss.).


Tidningar och tidskrifter

Communio. Liberalkatolsk kyrkotidning nr 2/2005.
Evangelii Härold nr 28/1918 
Husmodern nr 23/1927
Kristianstadsbladet. Datum och år framgår i texten.
Norra Skåne. Datum och år framgår i texten.
Nya Skånska Posten. Datum och år framgår i texten.
Nyaste Kristianstadsbladet. Datum och år framgår i texten.
Nytt och Gammalt (Lunds Weckoblad)
 N:o 51, 1805
Reformatorn 1916-11-16
Skånska Posten. Datum och år framgår i texten.
Stridsropet, nr 19/1925, nr 4/1926 samt nr 31/1928

KARTOR

Historiska kartor på Lantmäteriets hemsida www.lantmateriet.se.
Riksantikvarieämbetets söktjänst för fornlämningar, https://app.raa.se/open/fornsok/
Kartbild, www.kartbild.com.

INTERNET

Breanäs missionsgård, www.breanas.se.
Färe Montessori, www.fare.se.
Glimåkra folkhögskola, www.glimnet.se.
Henric Schartau, urn:sbl:6365, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-03-25.
Hoppenstedt, släkt, urn:sbl:13798, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2022-07-14.
Immeln: http://www.immeln.info/om-immeln/historia
Jehovas vittnens officiella svenska hemsida www.jw.org/sv
Judiska museet: https://judiskamuseet.se/
Kungliga biblioteket, svenska dagstidningar: http://tidningar.kb.se.
Kulturen i Lund. Carlotta, databas för museisamlingar: http://carl.kulturen.com/web.
Kviinge kyrkogårdar. Dokumentation, person- och familjehistorik: www.kviingekyrkogardar.se.
Kyrkokartan. www.kyrkokartan.se.
Riksantikvarieämbetets söktjänst för fornlämningar, Fornsök: https://app.raa.se/open/fornsok/
Skånsk ortnamnsdatabas: https://www3.isof.se/beb/
Slottsguiden, http://slottguiden.se
Sundnér, Barbro. Medeltida kyrkor i Skåne, databas. https://snd.gu.se/sv/catalogue/study/snd0941
Svenska kyrkan i Glimåkra-Hjärsås, www.svenskakyrkan.se/glimakra-hjarsas.
Swedenborgskyrkan, www.swedenborgskyrkan.se.
Wikipedia, www.wikipedia.org.

MUNTLIGA UPPGIFTER (inklusive ljudmedia)

Börje Andersson, Knislinge
Anna Björklund, Göteborg
Hans Kristian Durán, Knislinge
Ove Ekman, Karlstad
Nina Holmberg, Broby
Sven-Erik Johansson, Svinön, Kräbbleboda
Lisbet och Karl-Johan Martinsson, Östanå
Jan Nilsson, Hanaskog
Anita Olson, Bränskulla
Mats Ragnarsson, Oröd

SR P4 Kristianstad, ”100 år sedan Bror kom till byn”, https://sverigesradio.se/artikel/7544745