Baptistkapellet i Hylta

Av | 21 juni, 2022

Det söndagsklädda sällskapet har ställt upp på bryggan inför färden med ångbåten Svea över Immelns blå vatten. Det är Svenstorps baptistförsamling som ska på utflykt och året är 1918. Människorna är finklädda; småpojkar i sjömanskostym och flickor med flätat hår och kappor. I båtens för står en man med dragspel och i bakgrunden till höger en annan med gitarr.

Foto ur Regionmuseets samlingar.

I vanliga fall träffades församlingsmedlemmarna i baptistkapellet i Hylta, där de hade samlats till gudstjänst sedan kapellet byggdes år 1874. Församlingen bildades dock redan 1857 i samband med ett kollektivt dop i ån vid gården Stora Björkeröd, en dryg mil norr om Hylta. Baptistförsamlingen i Tågaröd – som den namngavs – var den fjärde att bildas i Skåne och hade under det första året 80 medlemmar från ett ganska utspritt område. Innan kapellet i Hylta byggdes huserade man i flera olika lokaler i trakten.

Kapellet sett från söder. Närmast i bild utbyggnaden från sent 1800-tal.

Byn Hylta omnämns officiellt första gången 1909. Då fanns dock redan en etablerad bebyggelse på platsen som utöver bostäder och kapell omfattade kvarn, sågverk och järnvägsstation. De historiska kartorna vittnar om att byn växte fram väster om Sibbhultaån, i nära anslutning till en broplats. Marken tillhörde huvudsakligen Svenstorps och Påarps byar vars namn finns belagda redan under 1500-talet. Vid storskiftet på 1830-talet fanns åtminstone ett torp och några, förmodligen kvarnbyggnader, vid ån. På andra sidan brofästet är bebyggelse belagd sedan 1733. Under 1880-talet anlades järnvägssträckan mellan Kristianstad och Glimåkra och byn fick en station. I jakt efter ett stationsnamn föll valet på Hylta, möjligtvis efter ett skogsområde i närheten som kallades Hyltan.  

 

Flygbild över Hylta 1957. Till vänster kapellet, till höger bostadshuset som makarna Persson byggde omkring 1898. Bilden är beskuren.
Källa: https://digitaltmuseum.org/021018091254/flygfoto-over-stationen

År 1874 byggdes baptistkapellet på mark tillhörig Svenstorp nr 2. I uppsatsen om Svenstorps baptistförsamling av Arne Jönsson berättas att det var ägaren till Svenstorp 2 som upplät mark och donerade timret. Församlingsmedlemmen tillika söndagsskolläraren Måns Olsson i Toarp, anlitades för bygget.  Kapellet ligger med långsidan utmed vägen, i skifteshandlingarna kallad Svenstorps kyrkväg. På en kraftig sockel av fältsten med kalkade fogar, står den avlånga kapellbyggnaden. Fasaden är klädd med rödfärgad locklistpanel. Ursprungligen omfattade byggnaden en stor och en liten sal och ett väl tilltaget kök. Den lilla salen ska under 1930-talet ha byggts om till bostad åt pastorn. I den södra änden av kapellet gjordes en tillbyggnad i slutet av 1800-talet. Tillbyggnaden omfattade två rum och kök avsedda som bostad åt systrarna Anna och Karna Nilsson. Här markeras byggnadskroppen av tre anmärkningsvärt höga och spetsiga gavlar vilka vänder sig åt tre olika väderstreck. Gavelröstena som är utsmyckade med detaljer i snickarglädje är likadana som på det intilliggande bostadshus som söndagsskolelärarinnan Anna Svensdotter och församlingens ordförande Nils Person uppförde kring 1898.

Stora salen med predikoestrad. ”Bered dig att möta din Gud” är en känd och ofta använd fras i både sånger och utsmyckningar. Citatet är hämtat ur profeten Amos bok i Gamla testamentet. Här i Hylta har ordet ”din” utelämnats av skäl vi inte känner till. Foto: Åsa Eriksson Green.
Stora salen sedd mot söder. Högra dörren leder till församlingens vestibul och ytterdörren på husets västra sida, mot gatan. Innanför vänstra dörren skymtar f.d. Lilla salen. ”Har du mod att följa Jesus” är titeln på en sång av Lina Sandell. Raden förekommer dock i flera sånger och det är okänt vilken man hade i åtanke här. Foto: Åsa Eriksson Green.

Kapellets stora sal ligger i byggnadens norra del. Salen fick sin utformning under 1930-talet då bland annat en läktare revs och ett fönster mitt på norra väggen sattes igen. Salen målades av den lokale målarmästaren tillika församlingsmedlemmen Leonard Nilsson. Rummet har ett välvt brädtak från långsida till långsida och dragjärn som stabiliserar ytterväggarna. Taket och det övre väggfältet på kortväggarna är vita. Väggarna har en ljusgrön bröstningspanel av liggande brädor, och i övrigt svagt ockragula väggar. Mot den norra ytterväggen finns ett upphöjt podium med en talarstol likt en traditionell skolkateder. Över podiet är orden BERED DIG ATT MÖTA GUD! omgivet av skira, blomsterslingor målade.

I salen finns föremål från församlingens över hundraåriga historia i byggnaden bevarade; sittbänkar, undervisningsmaterial, historiska fotografier och mycket mer. Mot den bakre väggen står en välbevarad fana med texten Svenstorp B:t, F:s Söndagsskola. Här finns berättelser om församlingens historia och om många av de människor som präglat verksamheten. Skolplanscher med långa ord uppdelade i stavelser, daterade 1853, vittnar om en tid under 1800-talet när en vardagsskola bedrevs här.

Söndagsskolans fana finns kvar i kapellet, liksom en mängd andra inventarier och böcker från församlingens verksamhet. Foto: Åsa Eriksson Green.

Församlingen som så talrikt deltog i utflykten på Immeln 1918 bedrev under åren en omfattande verksamhet med vardagsskola, söndagsskola, juniorarbete, ungdomsförening, syförening och sång- och musikförening. I likhet med många andra församlingar blev medlemmarna allt färre under 1900-talet. År 1979 köpte Uno Bengtsson kapellet och lyfte därmed en börda från den krympande församlingen. Ytterligare tio år existerade församlingen, men verksamheten upphörde till slut nästan helt och 1989 valde man att lägga ner församlingen. De få kvarvarande medlemmarna anslöt sig till Östermalmskyrkan i Kristianstad.

Vi skriver nu 2022 och Hylta baptistkapell finns kvar i Uno Bengtssons familj. Huset fungerar som privatbostad och familjen är mån om att bevara arvet och minnena. Ett par gånger om året öppnas Stora salen för studiebesök och lokalhistoriska träffar, ofta i samarbete med Hjärsås hembygdsförening. Dessutom bjuder traditionen sedan många år att Glimåkra-Hjärsås församling (Svenska kyrkan) ordnar friluftsgudstjänst i kapellets trädgård en gång varje sommar. Vid regn hålls gudstjänsten inomhus, i Stora salen. Hylta baptistkapells historia har med andra ord inte alls nått sitt slut.

/ Åsa Eriksson Green (med några mindre tillägg av Ingela Frid), asa.eriksson@regionmuseet.se

Källor:

Jönsson, Arne. 2003. Svenstorps baptistförsamling 1857-1989. Från Stora Björkeröd till Svenstorp. (opublicerad, tillgänglig bl.a. på biblioteken i Broby och Glimåkra).

En bok om Immeln, Immelns bygdeförening. 2020.

Karlsson, Gunvald. 1996. Östra Göinge i gamla vykort. Europeiskt bibliotek, Zaltbommel.

https://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/search.html

  • Påarp, laga skifte, 1833–34
  • Svenstorp, laga skifte, 1834

https://www.isof.se/arkiv-och-insamling/digitala-arkivtjanster/skansk-ortnamnsdatabas